Ասք Տելեգրամն ու Թուիթերը անջատելու մասին

Գիտեմ, որ Հայաստանի բնակիչները ապրում են Տելեգրամում, բայց ե՛ւ տելեգրամը ե՛ւ Թուիթերը վատ ցանցեր են։ Արդէն մէկ տարի է ինչ ունեմ Տելեգրամ ալիք եւ Թուիթերի հաշիւ իմ Հայերէն եւ Անգլերէն ցօգերի (բլոգների) համար։

Ցանկանում էի տեղեկացնել, որ երկուսն էլ անջատելու եմ։

Կարող էք հետեւել RSS/Atom հոսքերով։

յ.գ. Մօտ ապագայում գուցէ աւելացնեմ մեյլ պարբերաթերթ (email newsletter)

Ասանկ բաներ…

ARMSec 2022

CTF֊ից անցնենք ARMSec 2022 կոնֆերանսին, որը տեղի է ունենալու Դեկտեմբերի 18֊ին, բացումը լինելու է առաւօտ ժամը 10֊ին։

Մանրամասները կարող էք նայել կայքում՝ ARMSec։

Ես ունենալու եմ երկու ելոյթ՝

1) How the internet is going back to its roots and why you should care

Screenshot 2022 12 16 at 1 04 49 PM

Այս ելոյթի ժամանակ խօսելու եմ սոց֊ցանցերի մասին, թէ ինչպէս է ամէն ինչ հետ գնում իր արմատներին, ինչ են ապակենտրոն սոց֊ցանցերը եւ ինչու ենք մենք յաղթելու։

2) How Valodik reports incidents to improve his country and why we need a CERT/NCSC NOW!

Screenshot 2022 12 16 at 1 04 57 PM

Այս ելոյթի ժամանակ խօսելու եմ թէ ինպէս է Վալոդիկը (վերեւների հետ կապ չունեցող 16 տարեկան երեւակայական երիտասարդ մը) տեղեկացնում համապատասխան մարմիններին իր գտած խնդիրները։

Երեւի լաւ է, որ երկրորդ ելոյթս չեն դրել «գլխաւոր սենեակում»՝ Մանուկեան սրահում։ Մի անգամից ասեմ, որ հիմնականում լինելու է այն մասին թէ ինչու են ձախողուել Հայաստանեան CERT֊երը, Հայաստանի Հանրապետութեան նախարարութիւնները եւ նոյնիսկ ARMSec համայնքը։ Ու ինչպէս կարող ենք ուղղել այդ խնդիրները։

Ահ, այս տարի Կօֆէ֊ն էլ է ելոյթ ունենալու՝

Screenshot 2022 12 16 at 1 15 45 PM

Իսկ նա պատմելու է իր սովորելու եւ գործ գտնելու ուղու մասին։

Սպասում եմ բոլորիդ։ Մինչ հանդիպում։ Հա, օգտագործելու եմ #ARMSec2022 պիտակը

Ասանկ բաներ…

Անդրանիկ Վարդանեան

10 Դեկտեմբերի, 2022

#CyHubCTF2022

Արդէն կայ 20֊ից աւել խնդիր: Դեռ կայ 15+ ժամ մրցոյթի աւարտին:

Ոնց հասկացայ մեծ մասը մնում են գիշերը լուծեն:

Կէսգիշերից յետոյ աւելի ակտիւ կը բլոգեմ մանրամասների մասին:

Ասանկ Բաներ

Անդրանիկ Վարդանեան

10 Դեկտեմբերի, 2022

Այսօր եղաւ ամէնավատ բանը, որը կարող է լինել CTF֊ի ժամանակ։

Task֊երը մի մասը սխալ էին աշխատում։ Ստիպուած եղայ FreeBSD֊ի մէջ տեղադրել Alpine Linux, ապա մէջը տեղադրել Docker որ աւելի արագ կարողանամ reproduce անել խնդիրները եւ տալ լուծումը։

Միւս տարի պէտք է մի քանի ամիս ծախսեմ եւ գրեմ Docker Wrapper մը Jailer֊ի համար։

Մանրամասները, իհարկէ, կը գրեմ CTF֊ի ժամանակ։ Իսկ հիմա պէտք է վազեմ, որ հասցնեմ մնացած բաները տեղադրել (։

Մինչ հանդիպում։

Ասանկ բաներ…

Անդրանիկ Վարդանեան

8 Դեկտեմբերի, 2022

#CyHubCTF2022

Սկսենք Փայթոնական բաները տեղադրելով՝

pkg install -y py39-pip

Ապա տեղադրենք CTFd֊ն՝

root@ctfd0:~ # cd /usr/local/www/
root@ctfd0:/usr/local/www # git clone https://github.com/CTFd/CTFdCloning into 'CTFd'...
remote: Enumerating objects: 14857, done.
remote: Counting objects: 100% (94/94), done.
remote: Compressing objects: 100% (54/54), done.
remote: Total 14857 (delta 39), reused 73 (delta 34), pack-reused 14763
Receiving objects: 100% (14857/14857), 30.98 MiB | 16.73 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (9137/9137), done.
root@ctfd0:/usr/local/www # cd CTFd/
root@ctfd0:/usr/local/www/CTFd # pip install -r requirements.txt

Հիմա սպասում ենք Python֊ական dependency֊ները քաշի։

Մէկ էլ ասում ա՝

   error: can't find Rust compiler

Օքեյ, դա էլ քաշենք՝

root@ctfd0:/usr/local/www/CTFd # pkg install -y rust

Նորից եմ աշխատեցնում pip install֊ը եւ ստանում եմ՝

   $ GOPATH=/tmp/tmplfo6wiyc go get -d
   error: [Errno 2] No such file or directory: 'go'

Օքեյ, հիմա էլ Go֊ն տեղադրենք՝

root@ctfd0:/usr/local/www/CTFd # pkg install -y go

Ու մի անգամ էլ pip install աշխատեցնելուց յետոյ ամէն ինչ տեղակայուեց։

Սկսեմ կարգաւորել config.ini ֆայլը։

Ահ, էստեղ գրած ա DATABASE_URL, աչքիս մի հատ էլ MySQL֊ի համար Jail սարքեմ՝

root@console:~ # jailer create -n -t eb -a 10.0.0.15 mysql0
root@console:~ # jailer nat add -i vtnet0 mysql0

Ապա տեղադրեմ MariaDB՝

root@console:~ # jailer cons mysql0
root@mysql0:~ # pkg install -y mariadb106-server

Ու նաեւ կարգաւորեմ նոր օգտատէր՝

root@mysql0:~ # mysql
Welcome to the MariaDB monitor. Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 3
Server version: 10.6.11-MariaDB FreeBSD Ports

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

root@localhost [(none)]> create database ctfd;
Query OK, 1 row affected (0.001 sec)

root@localhost [(none)]> create user ctfd@10.0.0.10 IDENTIFIED VIA mysql_native_password USING PASSWORD(“REDACTED");
Query OK, 0 rows affected (0.004 sec)

root@localhost [(none)]> grant all privileges on ctfd.* to ctfd@10.0.0.10 with grant option;
Query OK, 0 rows affected (0.003 sec)

root@localhost [(none)]> flush privileges;
Query OK, 0 rows affected (0.001 sec)

Դէ փորձարկենք՝

root@console:~ # jailer cons ctfd0
root@ctfd0:~ # mysql -h 10.0.0.15 -u ctfd -p ctfd
Enter password: 
Welcome to the MariaDB monitor. Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 12
Server version: 10.6.11-MariaDB FreeBSD Ports

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

ctfd@10.0.0.15 [ctfd]> 

Թո՛յն։

Շարունակեմ մնացած կարգաւորումներն անել։

Երեւի կարելի է փորձել միացնե՞լ։ Տեսնենք՝

root@ctfd0:/usr/local/www/CTFd # python3.9 serve.py
 * Importing gevent and monkey patching. Use --disable-gevent to disable.
Traceback (most recent call last):
 File "/usr/local/www/CTFd/serve.py", line 23, in 
  app = create_app()
 File "/usr/local/www/CTFd/CTFd/__init__.py", line 199, in create_app
  url = create_database()
 File "/usr/local/www/CTFd/CTFd/utils/migrations/__init__.py", line 26, in create_database
  if not database_exists_util(url):
 File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/sqlalchemy_utils/functions/database.py", line 470, in database_exists
  engine = sa.create_engine(url)
 File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/sqlalchemy/engine/__init__.py", line 488, in create_engine
  return strategy.create(*args, **kwargs)
 File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/sqlalchemy/engine/strategies.py", line 87, in create
  dbapi = dialect_cls.dbapi(**dbapi_args)
 File "/usr/local/lib/python3.9/site-packages/sqlalchemy/dialects/mysql/mysqldb.py", line 118, in dbapi
  return __import__("MySQLdb")
ModuleNotFoundError: No module named 'MySQLdb'

Ահ, լաւ հեսա դա էլ տեղադրեմ՝

root@ctfd0:~ # pkg install -y py39-mysqlclient

ու մի հատ էլ ենք աշխատացնում ու տեսնում ենք՝

Screen Shot 2022 12 08 at 10 07 15 PM

Ախ, վերջապէս (։

Ասանկ բաներ…